การนำเสนอ
Oral Presentation

แบบปากเปล่า

Files: Slide (.pptx), Logo (.png)

Poster Presentation

แบบโปสเตอร์

Files: Poster (.ai, .jpg), Logo (.png)

File: Poster (.ppt)

เกณฑ์การให้คะแนน
โครงสร้าง / เนื้อหางานวิจัย
คะแนน
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
10
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
10
ระเบียบและวิธีดำเนินการวิจัย
10
ผลการทดลอง
10
อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ
10
รวม
50
การนำเสนอ
คะแนน
คุณภาพสื่อ
มีความชัดเจน กระชับ ฟอนต์เห็นชัด ขนาดตัวอักษร การออกแบบ คุณภาพของกราฟิกที่ใช้
20
การรักษาเวลา
10
ความสามารถในการตอบคำถาม
10
บุคลิกภาพในการนำเสนอ
10
รวม
50