รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน
ลำดับที่รหัสบทความชื่อ - สกุลประเภทsectionชื่อบทความเวลานำเสนอ
1PE54นายกานต์รวี ทองมลีวรรณPosterนิเวศวิทยาฯความมากชนิดและความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในดินในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
2PE99นางสาววิจิตรา เฉิดฉิ้มPosterนิเวศวิทยาฯสังคมของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณแนวหญ้าทะเล ในคลองตากใบ จังหวัดนราธิวาสวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
3PE133นางสาววัลยา กลิ่นทองPosterนิเวศวิทยาฯการเปรียบเทียบความหลากหลายและความชุกชุมของปลากินปะการังวงศ์ Chaetodontidae บริเวณกองหินใต้น้ำที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวต่างกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
4PE134นายปภาณภัค ประกอบผลPosterนิเวศวิทยาฯความหนาแน่นประชากรของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และปลาแนวปะการังที่ครูดกิน บริเวณแปลงอนุบาลปะการังเกาะล้าน จังหวัดชลบุรีวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
5PE135นางสาววิภาวรรณ​ อุ่นคงทองPosterนิเวศวิทยาฯกลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังบริเวณกองหินมัดสุ่ม เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
6PE142นายณฐกร แก้วจันทร์Posterนิเวศวิทยาฯการเปรียบเทียบความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนบริเวณหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.45 - 17.00 น.
7PE144นายปัณณวิชญ์ บัวเพ็งPosterนิเวศวิทยาฯการศึกษาลักษณะของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linnaeus, 1758) บริเวณหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 17.15 - 17.30 น.
8PE145นายลภัส เพชรฤทธิ์Posterนิเวศวิทยาฯผลของสารสกัดจากใบกระท1อม (Mitragyna speciosa) ต1อวงจรชีวิตของแมลงหวี่วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 17.00 - 17.15 น.
1PM43นางสาวสุพิชฌาย์ แสงแก้วสุขPosterจุลชีววิทยาการศึกษาสังคมราบริเวณรากพืช เพื่อค้นหาราที่มีศักยภาพในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อกลไกการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
2PM45นายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัยPosterจุลชีววิทยาการค้นพบรา Daldinia ชนิดใหม่ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
3PM46นายบุญช่วย ชัยนุวงษ์Posterจุลชีววิทยาการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลรา Daldinia โดยใช้ MALDI-TOFวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
4PM52นางสาวฐนกร อินทร์โตPosterจุลชีววิทยาราบนใยแมงมุม Cyclosa mulmeinensisวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
5PM47นางสาวนิตยา เจ๊ะรัมย์Posterจุลชีววิทยาความหลากหลายของชนิดพันธุ์และพันธุกรรมของจุลินทรีย์ทะเลในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
6PM132ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติPosterจุลชีววิทยาการพัฒนาอาหารแยกเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอนวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.45 - 17.00 น.
1PZ18นายภวินท์ โทหนองตอPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1รายงานการค้นพบผีเสื้อกลางคืนชนิดใหม่ในสกุล Xenolepis Diakonoff, 1973 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) จากประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
2PZ19รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้วPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1การค้นพบผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อย Olethreutinae ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทยช่วงโควิด 19วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
3PZ23ดร.ธนิดา แซ่ตั้งPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2การจัดระบบของคาลานอยด์โคพีพอดสกุล Tropodiaptomus Kiefer, 1932 ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
4PZ44นายภูมิภัทร ปกป้องมงคลPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2ความหลากชนิดของเดลลอยด์โรติเฟอร์ในมอสส์บนต้นไม้ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
5PZ53นายสิทธิกร จัตตุพันธ์Posterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2ความหลากชนิดของเดลลอยด์โรติเฟอร์ในไบรโอไฟต์บริเวณป่าชายหาดบางเบิด จังหวัดชุมพรวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
6PZ71รศ.ดร.สิริวดี ชมเดชPosterสัตว์มีกระดูกสันหลังการพัฒนา minibar-HRM ในการจัดจำแนกชนิดตุ๊กกายวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
7PZ72นางสาวพิมพ์มาดา ทองมีPosterสัตว์มีกระดูกสันหลังการประยุกต์ใช้เทคนิค Bar-HRM เพื่อการจำแนกชนิดงูในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
8PZ73นางสาวพรกนก ธัญลักษณากุลPosterสัตว์มีกระดูกสันหลังการระบุชนิดเหยื่อของนกแสก (Tyto javanica) โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
9PZ74นายพชร พรหมนพวงศ์Posterสัตว์มีกระดูกสันหลังการสังเกตพฤติกรรมการผสมพันธุ์และทำรังในถิ่นอาศัยของนกตะกรุมบนเกาะพระทองวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
10PZ76นางสาวอวัศยา พิมสายPosterสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในป่าปาล์มสาคูจังหวัดพัทลุงและสตูลวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
11PZ84ผศ.ดร.ปรวีร์ พรหมโชติPosterสัตว์มีกระดูกสันหลังสถานภาพปัจจุบันของกระจายตัวและอนุกรมวิธานของกะท่างน้ำ (Urodela; Salamandridae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.45 - 17.00 น.
12PZ88นางณัฐรดา มิตรปวงชนPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1การศึกษาทรานสคริปโตมของขนพิษและต่อมพิษของหนอนผีเสื้อ Parasa lepida (Cramer) จากพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในภาคใต้ของประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
13PZ102นางสาวธีมาพร เบญจพงศ์Posterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3กิ้งกือในพื้นที่เขาหินปูนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.45 น.
14PZ103นายคเณศฐ์ ศรีคำภาPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ สกุล Zephronia Gray, 1983 และ Sphaerobelum Verhoeff, 1924 จากข้อมูลดีเอ็นเอวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 15.45 - 16.00 น.
15PZ108ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์Posterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2โรติเฟอร์และคลาโดเซอแรนในแหล่งน้ำบริเวณป่าปาล์มสาคูวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
16PZ109นางสาวสุรางคนา ทัวะนาพญาPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3ปลาหมึกแคระหางแหลม Idiosepius pygmaeus Steenstrup, 1881 ในอ่าวไทย การค้นพบครั้งที่สองจาก type locality 141 ปีวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.00 - 16.15 น.
17PZ110ดร.แก้วภวิกา รัตนจันทร์Posterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1ความหลากหลายของมดพื้นถิ่นและมดต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติคลองลานวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
18PZ115นางสาวอัสมะ อาแวPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3การศึกษาเบื้องต้นความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาสวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.15 - 16.30 น.
19PZ120นางสาวณัฐธิดา จันทวงศ์Posterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ำจืดในแหล่งชุมชน อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
20PZ130นางสาวปุณณดา ปิยะธีรกุลPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1ความชุกชุมของตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ตัวอ่อนแมลงเกาะหิน และตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำ ในบริเวณล่างฝายและเหนือฝายคลองคอกช้าง น้ำตกโตนหญ้าปล้อง จังหวัดสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
21PZ137นางสาวพรศิริ ศรีวิเศษPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3ความหลากหลายของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณกลุ่มสิ่งมีชีวิตปะการังในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.45 น.
22PZ143นายเตสิทธิ์ ถาวรPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3การศึกษาความหลากหลายของชนิดและจำนวนของหอยเสียบบริเวณหาดมหาราช อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.45 - 17.00 น.
23PZ160นายจรณ์ ว่องประสิทธิกุลPosterสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1ความหลากหลายของแมลงวันผลไม้และแมลงวันปีกลาย ในน้ำตกโตนหญ้าปล้อง จังหวัดสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 16.45 - 17.00 น.
1OB63นายศุภกานต์ สิมาชัยOralพืช 1อนุกรมวิธานของพืชสกุลหญ้าข้าวก่ำ (Burmannia L.) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L3 (พืช)
2OB95นายธีรวัฒน์ แก้วกาญจน์Oralพืช 2สัณฐานวิทยาของเมล็ดในระดับต่ำกว่าชนิดของต้นหยาดมโนราห์ สถานภาพการอนุรักษ์ในปัจจุบันและการอนุรักษ์พันธุกรรมในรูปแบบธนาคารเมล็ดวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 - 14.20 น. ห้อง L3 (พืช)
3OB105นายธนภูมิ กาวไธสงOralพืช 3พืชสกุลเข็มเลื้อย (Hydrophylax L.f.) สถานะภาพการอนุรักษ์และการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L3 (พืช)
4OB106นางสาวพัฐทราภรณ์ จำปาเทศOralพืช 3การศึกษาสัณฐานวิทยาของผล เมล็ด และการอนุรักษ์ต้นกระเช้าหนู (Aristolochia helix Phuph.)วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L3 (พืช)
5OB107นางสาวปริมประภา ภูส่งสีOralพืช 1อนุกรมวิธานของพืชสกุล Canthium sensu lato (วงศ์เข็ม: Vangurieae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L3 (พืช)
6OB111นางสาวสุทธิพร โชติเนตรOralพืช 1ความหลากหลายของพืชวงศ์กก ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L3 (พืช)
7OB112ดร.สิรินันท์ ครองตนOralพืช 3การประเมินสถานภาพการอนุรักษ์ของไม้ล้มลุกที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามของประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L3 (พืช)
8OB118ดร.ภัคพล ท้าวเวชสุวรรณOralพืช 2เมื่อสามกลายเป็นหนึ่ง: การศึกษาสัณฐานวิทยาของดอกเพศเมียที่มีเกสรเพศเมียลดรูป ในพืชสกุล Croton L. สามชนิด (Euphorbiaceae)วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.20 - 14.40 น. ห้อง L3 (พืช)
9OB121นางสาวชลธิชา เสนาพันธ์Oralพืช 3การศึกษาสัณฐานวิทยาของผล เมล็ด และการอนุรักษ์ต้นนูดผา (Finlaysonia curtisii (King & Gamble) Venter)วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L3 (พืช)
10OB131นางสาวภัทราวดี กอหารOralพืช 2กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบเนื้อไม้เผ่ากระท่อม (วงศ์เข็ม) บางชนิดในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.40 - 15.00 น. ห้อง L3 (พืช)
11OB175นางสาวSavin KinOralพืช 1พืชอาศัยราสกุล Thismia หมู่ Thismia (วงศ์ Thismiaceae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L3 (พืช)
12OB63นายศุภกานต์ สิมาชัยOralพืช 1อนุกรมวิธานของพืชสกุลหญ้าข้าวก่ำ (Burmannia L.) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L3 (พืช)
13OB95นายธีรวัฒน์ แก้วกาญจน์Oralพืช 2สัณฐานวิทยาของเมล็ดในระดับต่ำกว่าชนิดของต้นหยาดมโนราห์ สถานภาพการอนุรักษ์ในปัจจุบันและการอนุรักษ์พันธุกรรมในรูปแบบธนาคารเมล็ดวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 - 14.20 น. ห้อง L3 (พืช)
1OE9นายลุตฟี หะยีวาจิOralนิเวศวิทยาฯ 2บทบาทของหอยกะพงเทศ Mytilopsis sallei ในการเป็นวิศวกรระบบนิเวศ ที่ส่งผลต่อรูปแบบการกระจายของสัตว์หน้าดินในคลองพะวง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 - 14.20 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
2OE37ดร.ชวธัช ธนูสิงห์Oralนิเวศวิทยาฯ 3สิ่งที่เราควรรู้ก่อนใช้ผึ้งหึ่งเป็นแมลงถ่ายเรณูพืชผล: ชีววิทยารังและพืชอาหารของผึ้งหึ่งบนดอยอินทนนท์วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
3OE38ผศ.ดร.กันตภณ สุระประสิทธิ์Oralนิเวศวิทยาฯ 1บันทึกทางพรรณสัตว์และไอโซโทปสมัยไพลสโตซีนเผยให้เห็นถึงระบบนิเวศแบบป่าไม้-ทุ่งหญ้าโมเสกในคาบสมุทรไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
4OE39นางสาวณิชมน คงทองOralนิเวศวิทยาฯ 2บทบาทการเป็นวิศวกรระบบนิเวศของหอยสองฝาต่างถิ่นรุกราน Mytilopsis sallei และ Mytella strigata ต่อสังคมสัตว์พื้นทะเลไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.20 - 14.40 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
5OE42นายธีรเดช ศรีมณียานนท์Oralนิเวศวิทยาฯ 3โครงข่ายการถ่ายเรณูของผึ้งถ่ายเรณูตามระดับความสูงในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
6OE77นายชวกร ขุนเศรษฐ์Oralนิเวศวิทยาฯ 1ธรรมชาติวิทยาของแมงมุม Atmetochilus songsangchotei (Mygalomorphae, Bemmeridae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
7OE87นายปุณณวิส อรธรรมรัตน์Oralนิเวศวิทยาฯ 1ความหลากหลายและนิสัยการสร้างรังของมดเอวหนาม สกุล Polyrhachis Smith, 1857 ในเขาคอหงส์ จังหวัดสงขลา วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
8OE128ผศ.ดร.รุจินาถ ศรีวุ่นOralนิเวศวิทยาฯ 2การเปลี่ยนแปลงสังคมแพลงก์ตอนพืชขนาดเล็กชายฝั่ง ระหว่างการปรากฏของไดโนแฟลกเจลเลต Alexandrium minutum ที่มีศักยภาพสามารถสร้างสารชีวพิษ ในทะเลสาบสงขลาวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.40 - 15.00 น. ห้อง L5 (นิเวศวิทยาฯ)
1OM11ดร.นัฐวุฒิ บุญยืนOralจุลินทรีย์ราในที่มืด: เปิดเผยความหลายหลายที่ซ่อนเร้นและค้นพบชนิดใหม่จากสองถ้ำ ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกยูเนสโกสตูล ประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 16.10 - 16.30 น. ห้อง L4 (จุลินทรีย์)
2OM25นายสหัสวรรษ ไชยลังกาOralจุลินทรีย์การคัดแยกและการระบุลักษณะแบคทีเรียออกซิไดซ์มีเทนชนิดใหม่จากภาคเหนือของประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L4 (จุลินทรีย์)
3OM81ผศ.ดร.วิวิชชุตา เดชรักษาOralจุลินทรีย์การจำแนกกลุ่มตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะเซอร์คาเรียในหอยฝาเดียวด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.50 น. ห้อง L4 (จุลินทรีย์)
4OM82นางสาวเกตุสมน ปานทองOralจุลินทรีย์การติดเชื้อตัวอ่อนพยาธิใบไม้กลุ่ม Parapleurolophocercous cercariae ในหอยฝาเดียว บริเวณลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.50 - 16.10 น. ห้อง L4 (จุลินทรีย์)
1OZ5นางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์Oralสัตว์ 3การทบทวนผีเสื้อหนอนม้วนใบเผ่า Olethreutini วงศ์ย่อย Olethreutinae ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
2OZ8นางสาวกัญญาณัติ วงษาOralสัตว์ 7ผลของการจัดการเลี้ยงชันโรงต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรชันโรง (Heterotrigona itama) ของประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
3OZ10นางสาวพิชญ์สินี สรรพโรจน์พัฒนาOralสัตว์ 2ซิสเทมาติกส์และชีวภูมิศาสตร์ของกิ้งกือกระสุนสกุล Rhopalomeris Verhoeff, 1906 (Diplopoda, Glomerida) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 - 14.20 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
4OZ12นายณัฐพนธ์ จันทชิดOralสัตว์ 6ความหลายหลายของแมลงน้ำในสวนสาธรณะ กรุงเทพมหานครวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
5OZ13นายกัลป์ชนม์ ดิลกนรนารถOralสัตว์ 3การชุกชุมและดัชนีชีวภาพของกลุ่มแมลงปอในสวนสาธารณะจังหวัดกรุงเทพมหานครวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
6OZ14นางสาวณัฐชา ขันทะสีมาเฉลิมOralสัตว์ 8อิทธิผลของความเค็มที่กำหนดรูปแบบการกระจายของหอยสองฝาพื้นเมืองและต่างถิ่นในทะเลสาบสงขลาวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 13.00 - 13.20 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
7OZ15นางสาวละออ นาคทองOralสัตว์ 7ความผันแปรทางพันธุกรรมของ Asclepios annandalei Distant, 1915 (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
8OZ16นายปราบศึก ศรีทิพย์ศักดิ์Oralสัตว์ 7โครงสร้างทางพันธุกรรมของแมลงดานา Lethocerus indicus (Lepeletier and Serville, 1825) (Hemiptera: Belostomatidae) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
9OZ17นายกวินท์ เจียรไนสกุลOralสัตว์ 3การศึกษาจักจั่นงวง (Hemiptera: Fulgoridae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
10OZ26นางสาวอาภาพรรณ ประกอบการOralสัตว์ 9ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการและความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของกิ้งก่าอิรวดี Calotes irawadi Zug, Brown, Schulte & Vindum, 2006 (Squamata, Agamidae) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.30 - 15.50 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
11OZ27นายโสภณัฐ ผัดอูปOralสัตว์ 9การศึกษาชนิดและพฤติกรรมของแมลงที่มีปฏิสัมพันธ์กับดอกตีนฮุ้งดอยในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 16.10 - 16.30 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
12OZ28ดร.สุรเวช สุธีธรOralสัตว์ 5ไดโนเสาร์ซอโรพอดแห่งคาบสมุทรอินโดจีนวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
13OZ29ดร.อดุลย์ สมาธิOralสัตว์ 5ซิสเตมาติกส์และวิวัฒนาการของไดโนเสาร์กินเนื้อวงศ์สไปโนซอริเด้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
14OZ30ผศ.ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุลOralสัตว์ 8การวิเคราะห์สายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเชิงโมเลกุลแสดงการเคลื่อนย้ายสู่น้ำจืดหลายครั้ง ในหอยเสียบวงศ์ Pharidae (Mollusca: Bivalvia)วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 13.20 - 13.40 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
15OZ41นายนนธวัช ฉัตรธนบูรณ์Oralสัตว์ 3การทบทวนอนุกรมวิธานของผึ้ง สกุล Megachile Latreille, 1802 ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
16OZ48ดร.รัฐพล ศรีสนไชยOralสัตว์ 2ความหลากหลายของกิ้งกือมังกรในบริบททางชีวภูมิศาสตร์วันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.20 - 14.40 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
17OZ50รศ.ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการOralสัตว์ 2กิ้งกือกระสุนพระรามอันดับ Glomerida ในประเทศไทยและลาววันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.40 - 15.00 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
18OZ51ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุOralสัตว์ 1โปรติโอมิกส์ของแอนติเจนในพิษงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองที่จำเพาะต่อเซรุ่มแก้พิษงูวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.50 – 11.10 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
19OZ55นางสาวฟ้าใส แก้วพิกุลOralสัตว์ 8ลักษณะไข่และความดกไข่ของกุ้งแคระสกุล Caridina H. Milne Edwards, 1837 ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 13.40 – 14.00 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
20OZ56นายภากร นลินรชตกัญจน์Oralสัตว์ 1ศักยภาพของแพลตฟอร์ม iNaturalist ในการศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของผึ้งในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
21OZ57นายอัครชัย อักษรเนียมOralสัตว์ 1ความหลากหลายและการเลือกใช้ถิ่นอาศัยย่อยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่เขากระโจม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
22OZ58นางสาวอภิสรา ชาวเวียงOralสัตว์ 8ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาและสถานะความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกุ้งฝอยน้ำจืด Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 – 14.20 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
23OZ59ดร.ชลกรานต์ อวยจินดาOralสัตว์ 6สถานะทางอนุกรมวิธานแมลงชีปะขาววงศ์ Ephemerellidae (Ephemeroptera) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.50 - 16.10 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
24OZ60ผศ.ดร.บุปผา เพชรรัตน์Oralสัตว์ 4แมงมุมสกุล Portia Karsch, 1878 (Araneae: Salticidae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.00 - 14.20 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
25OZ68ดร.อาทิตย์ พลโยธาOralสัตว์ 8การเปิดเผยความหลากหลายทางอนุกรมวิธานของหอยห่อเปลือกใหญ่สกุล Megaustenia Cockerell, 1912วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 14.20 – 14.40 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
26OZ75นางสาวพุธิตา ว่องไวยุทธ์Oralสัตว์ 5ป่าฮาลา-บาลา พื้นที่สำคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของค้างคาว และการค้นพบค้างคาว หน้ายักษ์ชนิดใหม่วันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.10 – 11.30 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
27OZ80นางสาวนิติกาญจน์ บูชาวงศ์ภิวัฒน์Oralสัตว์ 6ความหลากชนิดของตัวอ่อนแมลงชีปะขาวในลำน้ำภาชี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 16.10 - 16.30 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
28OZ83ดร.กิตติชัย ทองเติมOralสัตว์ 5หนึ่งศตวรรษ การศึกษาอนุกรมวิธานปลาหมึกแอมโมนอยด์ (Cephalopoda: Ammonoidea) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
29OZ89นายวรัตถ์ ศิวายพราหมณ์Oralสัตว์ 7ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ และการจำแนกชนิดของแมงมุมโบราณท้องปล้องสกุล Liphistius Schiödte, 1849 ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 11.30 - 11.50 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
30OZ94นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำOralสัตว์ 1ปูน้ำจืดในระบบนิเวศถ้ำหินปูนของของประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 10.30 - 10.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
31OZ116ดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุลOralสัตว์ 6การเปิดเผยทางอนุกรมวิธานของแมลงปอเข็มเล็ก (Coenagrionidae: Agriocnemis) ในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 - 16.50 น. ห้อง L1 (สัตว์ 1)
32OZ119ดร.เอกนรินทร์ รอดเจริญOralสัตว์ 9การใช้ข้อมูลระดับโมเลกุลในการศึกษาอนุกรมวิธานของไอโซพอดทะเลสกุลไซราลานาในประเทศไทยวันที่ 19 พ.ค. 2566 เวลา 15.50 - 16.10 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
33OZ127รศ.ดร.โสภาค จันทฤทธิ์Oralสัตว์ 4แมลงหางดีดถ้ำสกุล Troglopedetes Joseph, 1872 ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.20 - 14.40 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)
34OZ129นางสาวนงนภัส มณีOralสัตว์ 4ปัญหาโลกร้อนกับสัตว์ถ้ำในเขตร้อน: กรณีศึกษาในแมลงหางดีดถ้ำสกุล Coecobrya Yosii, 1956 (Collembola: Entomobryidae) ในประเทศไทยวันที่ 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.40 - 15.00 น. ห้อง L2 (สัตว์ 2)